Menu

Podporujeme nadějné talenty

Zapojte se do vědeckých projektů v tuzemsku i zahraničí. Získejte zkušenosti s vývojem inovativních diagnostických produktů, i cenná data pro svou akademickou práci. Stáž v BioVendor Academy je příležitost, která zkracuje cestu k vaší vysněné kariéře.

Odborné vedení Reálné zkušenosti Atraktivní stipendium

01Odborné vedení

Hledáme budoucí vědce a kolegy, nikoliv levnou pracovní sílu. Při stáži v BioVendor Academy se proto stanete součástí našich vývojových týmů. Přední vědci, odborníci a manažeři budou vašimi rádci, garanty a později třeba i kolegy v zaměstnání.

02Reálné zkušenosti

Pracujte na skutečných projektech – a přispějte k uvedení nových produktů na diagnostický trh. Uplatněte své teoretické zkušenosti a nasbírejte ty praktické – pro disertační, magisterskou či bakalářskou práci.

03Atraktivní stipendium

Za vaši práci nabízíme férovou finanční odměnu, podporu v akademické práci a cenné zkušenosti, které vám otevřou dveře k úspěšné kariéře – ať už v BioVendor Group, či kdekoliv jinde.

Termín pro podání přihlášek leden - březen 2023

Objevte aktuální příležitosti

Komu je BioVendor Academy určena?

Studentům bakalářských, magisterských, inženýrských a doktorských studijních programů
Studentům se zaměřením na přírodovědné a technické obory
Zájemcům s kapacitou pro krátkodobou (3-6 měsíců), nebo dlouhodobou stáž (2 roky a více), se zájmem o diagnostické odvětví a s komunikativní znalostí AJ

Spolupráce s vysokými školami

Program BioVendor Academy je realizován ve spolupráci se zástupci českých vysokých škol tak, aby pro vás byla stáž co nejužitečnější. Studenti si tak mohou propojit svoji dizertační nebo diplomovou práci s reálnou praxí ve vývoji a výzkumu BioVendoru Group. Spolupracujeme například s Masarykovou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně.

Aktuální výzkumná témata

LAMP technologie pro veterinární využití

Rychlá a spolehlivá detekce mikrobiálních patogenů je ve veterinární medicíně základním předpokladem pro včasnou diagnostiku, volbu terapie i hodnocení zdravotního stavu hospodářských i domestikovaných zvířat. Současné metody založené především na kultivaci přináší časovou i finanční náročnost. Spolu se zvyšující se potřebou efektivní diagnostiky narůstá i potřeba zavedení inovativních molekulárně biologických postupů i do prostředí veterinární medicíny. Metoda LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) umožňuje amplifikaci nukleové kyseliny (DNA/RNA) za izotermálních podmínek při konstantní teplotě, tedy probíhá za mnohem jednodušších podmínek v rychlejším čase, a patří tak k nejslibnějším metodám molekulární biologie aplikovatelných do veterinární praxe. Náplní projektu bude vývoj a optimalizace metody LAMP pro detekci významných veterinárních patogenů, s cílem zavedení metody do rutinní praxe v podobě komerčně dostupného produktu.

Microblot-Array III. generace - vazba na nanočástice

Microbot-Array technologie je skvělým nástrojem pro moderní multiplexní diagnostiku. Cílem práce je zvýšení citlivosti stávající MBA metody pro využití v laboratorní diagnostice vysoce specifických parametrů v oblasti infekční sérologie a imunologie, včetně možnosti přípravy customizovaných panelů dle požadavků z oblasti personalizované medicíny. Náplní práce bude vývoj a optimalizace procesu vazby rekombinantních antigenů na nanočástice s cílem aplikovat tuto technologii pro vývoj MBA metod pro rutinní praxi v podobě komerčně dostupných produktů.

Optimalizace kultivace eukaryotních linií

Cílem diplomové práce je optimalizovat kultivační podmínky eukaryotních buněčných linií CHO a HEK 293 a porovnání velikosti exprese rekombinantních proteinů získaných kultivací v těchto liniích.

Různé metody stanovení PCSK9 a jejich srovnání s ohledem na klinickou utilitu

Dyslipidémie je jednou z hlavních příčin kardiovaskulárních onemocnění způsobených aterosklerotickým procesem. Hlavním cílem hypolipemické terapie je zásadně zpomalit, zastavit progresi aterosklerotických změn, nebo dokonce navodit jejich regresi. Příznivý vliv na prognózu pacientů má výrazné snížení LDL cholesterolu, které odráží pokles počtu cirkulujících aterogenních LDL částic. Konzervativní léčbou však poměrně velká část pacientů nedosahuje požadovaného snížení na cílové hodnoty. V takových případech je používána léčba inhibitory proprotein konvertázy subtilisin kexin 9 (PCSK9), které které blokují enzym PCSK9 zodpovědný za degradaci LDL receptorů v buňce, a tím je snížena jejich degradace. Tyto receptory tak mohou recirkulovat na povrch buňky, čímž se zvyšuje odbourávání LDL cholesterolu z plazmy a dochází k poklesu plazmatických koncentrací celkového LDL cholesterolu. V klinické diagnostice je základním kontrolním parametrem účinnosti léčby přímé stanovení LDL cholesterolu nebo výpočet dle Friedewaldovy rovnice, které pro hypolipidemické terapie PCSK9 inhibitorů je vhodné rozšířit o imunochemické metody stanovení hladiny samotného PCSK9 v krvi. Téma diplomové práce souvisí se zavedením nových biotechnologií a zajištění řádného biotechnologického postupu pro vývoj a následnou výrobu diagnostických souprav pro stanovení PCSK9, které představují přínos pro lékaře i pacienty. Student prokáže schopnost své výsledky aplikovat a zasadit do požadavků partnera ve výrobní a komerční biotechnologické sféře. Práce bude probíhat ve spolupráci s firmou BioVendor - Laboratorní medicína a.s. v Brně, kde na základě průzkumu trhu byl identifikován potencionální prostor pro nový produkt.

Studium faktorů ovlivňujících složení lidského střevního bakteriomu

Lidské tělo je každý den vystavováno nespočtu faktorů, které ovlivňují dynamickou rovnováhu střevního mikrobiomu. Cílem diplomové práce bude sledovat a popsat faktory ovlivňující složení lidského střevního bakteriomu. Kromě zdravotního stavu bude cílem zmapovat korelaci základních environmentálních proměnných a složení bakteriální komunity lidského střeva. Diplomant bude obeznámen s kompletním procesem analýzy střevního mikrobiomu od zpracování primárního vzorku, přes amplikonové sekvenování genu 16S rRNA, až po interpretaci taxonomických výsledků, včetně statistické vyhodnocení tohoto typu mnohorozměrných dat.

Výběrové řízení

Příjem přihlášek 1. 1. – 30. 3. 2023
Výběrové řízení 1. 4. – 30. 4. 2023
Start projektu dle dohody

Co vás čeká u výběrového řízení?

1.
Životopis
Vaši budoucí kolegové si nejdřív podrobně prostudují zaslaný životopis.
2.
Praktický úkol
Na druhý krok si vyhraďte trochu času – u cvičného zadání si vyzkoušíte práci se svými budoucími kolegy a garanty.
3.
Pohovor
Při osobním pohovoru vám představíme náplň stáže, zodpovíme otázky a společně vyhodnotíme, jestli případná spolupráce naplňuje vzájemná očekávání.

Získejte stáž v BioVendor Academy

Formulářů vyplníte za život tisíce.
Jen hrstka z nich ale může změnit váš budoucí život.
Přihlaste se na stáž v BioVendor Academy.
Přiložte své CV* Procházet
Vyplňte prosím všechna pole označená *
Potřebujete více informací?<br>Jsme tu pro vás. Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme.

Potřebujete více informací?
Jsme tu pro vás. Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme.

Alexandra Hronská
Vedoucí personálního oddělení
Nahoru