Menu

Privacy Policy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Prohlášení o ochraně osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.biovendor.group a v sídle společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Dojde-li v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, BioVendor – Laboratorní medicína a.s. informuje o těchto změnách na webové stránce www.biovendor.group.

Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi českou a cizojazyčnou verzí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je česká verze rozhodující. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní údaje správce: BioVendor - Laboratorní medicína a.s., IČO 63471507, se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917 (dále též „BioVendor – Laboratorní medicína“), kontaktní e-mail: info@biovendor.cz, tel.: +420 549 124 111.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: BioVendor – Laboratorní medicína nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Automatizované individuální rozhodování: BioVendor – Laboratorní medicína neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla BioVendor – Laboratorní medicína je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů, účel a rozsah zpracování:  

a. Zákazníci:

Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace se zákazníkem, zpracování nabídky, cenových kalkulací), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/místo podnikání, telefon, e-mail dodavatele nebo zástupce zákazníka.

Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, bydliště/adresa místa podnikání, IČ/DIČ zákazníka.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: e-mail (zasílání obchodních sdělení, poskytování přímého marketingu).

b. Dodavatelé:

Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace s dodavatelem, zpracování nabídky, cenových kalkulací, zprostředkování nabídek, transport, logistika), BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/místo podnikání, telefon, e-mail zákazníka nebo zástupce dodavatele.

Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, bydliště/adresa místa podnikání, IČ/DIČ dodavatele.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: e-mail (zasílání obchodních sdělení, poskytování přímého marketingu).

c. Návštěvníci webových stránek:

BioVendor – Laboratorní medicína dále zpracovává údaje, které získá od subjektů údajů tím, že navštíví webovou stránku www.biovendor.group: IP adresa, příp. jiné online identifikátory.

d. Potenciální zaměstnanci:

Pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (pohovor, jednání před uzavřením pracovní smlouvy) BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává zejména: osobní údaje uvedené v životopisu, tj. jméno, příjmení, profesní informace, email, telefon.

e. Zaměstnanci:

Zpracování osobních údajů zaměstnanců BioVendor – Laboratorní medicína upravuje vnitropodnikovým předpisem.

BioVendor – Laboratorní medicína nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

V případě, že má BioVendor – Laboratorní medicína v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, může tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

Doba zpracovávání údajů:  

Osobní údaje zákazníků a dodavatelů BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu, nebo 1 rok po ukončení záruky podle toho, která lhůta je delší.  

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zákonné archivační lhůty).  

V případě, že potenciální zaměstnanec není pozván na pohovor ve lhůtě do jednoho měsíce od jeho zaevidování, veškeré údaje o něm jsou smazány.

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů BioVendor – Laboratorní medicína, BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BioVendor – Laboratorní medicína nepředává osobní údaje žádným jiným správcům nebo zpracovatelům osobních údajů.  

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů BioVendor – Laboratorní medicína předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

BioVendor – Laboratorní medicína nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Jako subjekt údajů máte:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od BioVendor – Laboratorní medicína potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany BioVendor – Laboratorní medicína zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám BioVendor – Laboratorní medicína může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby BioVendor – Laboratorní medicína bez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby BioVendor – Laboratorní medicína bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby BioVendor – Laboratorní medicína omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby BioVendor – Laboratorní medicína mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) BioVendor – Laboratorní medicína již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování; dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody BioVendor – Laboratorní medicína převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.  

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR): BioVendor – Laboratorní medicína je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, BioVendor – Laboratorní medicína Vás informuje o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.  

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů BioVendor – Laboratorní medicína neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám BioVendor – Laboratorní medicína toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že BioVendor – Laboratorní medicína nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.  

Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. BioVendor – Laboratorní medicína v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. BioVendor – Laboratorní medicína v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.

ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ DAT

Za účelem zabezpečení dat subjektu údajů proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění využívá BioVendor – Laboratorní medicína přiměřená a vhodná technická a organizační opatření. Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii.

Cookies

Informace o nakládání s cookies jsou uvedeny zde.

Nahoru